Naujienos

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro informacija

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ VEIKSMINGUMAS IR PLĖTOJIMAS

             Naujovės – tai būdas reikalingas įstaigos strateginiams tikslams pasiekti. Siekiame naujoviškų veiklos organizavimo metodų, naujų paslaugų savivaldybės gyventojams, dalyvaujame projektuose, finansuojamuose iš ES struktūrinių fondų lėšų. Bendraujame ir bendradarbiaujame su socialinių paslaugų gavėjais, jų šeimų nariais, įsiklausome į jų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, nes siekiame pagerinti veiklos ir socialinių paslaugų efektyvumą. Analizuojame ar yra laikomasi reglamentų, normatyvų ir kitų reikalavimų, įsiklausydami į savo klientų pageidavimus siekiame užtikrinti paslaugų kokybę. Rūpinamės, kad mūsų teikiamos paslaugos būtų patikimos, o darbo aplinka taptų saugesnė.

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tobulinimas

         Pagalbos į namus paslaugos savivaldybėje teikiamos daugiau nei du dešimtmečius. Esame susipažinę su kitų savivaldybių socialinių paslaugų centrų ilgamete Pagalbos į namus paslaugų teikimo patirtimi ir vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais bei patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais, parengėme Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Pagalbos į namus paslaugų teikimo organizavimo tobulinimo gaires.  

          Pagalba į namus – tai specifinė paslauga, kuri teikiama asmens namuose. Šios paslaugos paskirtis – padėti asmeniui dėl įvairių priežasčių netekusiam savarankiškumo, tvarkytis buityje. Specifinis yra ir šios paslaugos teikimo organizavimo procesas bei paslaugų teikimo išlaidos. Todėl šių paslaugų teikimo organizavimo tobulinimas apėmė kelias kryptis:

           Pirma – atskirti Pagalbos į namus paslaugų teikimo trukmę nuo kito šias paslaugas teikiančių darbuotojų (socialinio darbuotojo padėjėjų) darbo laiko. Todėl parengta ir patvirtinta Pagalbos į namus paslaugų specifikacija (nustatyti paslaugų teikėjo reikalavimai paslaugų vykdymui) ir kiekvienos paslaugos teikimo trukmė. Privalumas yra toks – paslaugų gavėjas moka tik už atliktų paslaugų teikimą, kitas darbuotojo sugaištas laikas (dokumentų pildymo, kelionės nuo vieno gavėjo iki kito gavėjo, darbuotojo dalyvavimo mokymuose, pasitarimuose, seminaruose  ir  pan.)  apmokamas LR Darbo kodekso ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka darbdavio lėšomis.

         Antra – tobulinti Pagalbos į namus paslaugų teikimo organizavimą ir padidinti paslaugas teikiančių darbuotojų atsakomybę. Todėl parengtos naujos šių paslaugų teikimo, mokėjimo už suteiktas paslaugas dokumentų formos, minimalūs reikalavimai socialinio darbuotojo padėjėjams ir pan. Kiekvieną savaitę su socialinio darbuotojo padėjėjais susitiks socialinis darbuotojas, bus aptariami dokumentų pildymo aspektai, nagrinėjamos paslaugos, situacijos ir aplinkybės, priimami sprendimai.

             Trečia – siekiant užtikrinti Pagalbos į namus paslaugų kokybę, tęsti bendradarbiavimą su paslaugų gavėjais, jų šeimų nariais, suderinti veiksmus bei įsipareigojimus tarp paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo. Todėl parengta nauja Pagalbos į namus paslaugų teikimo sutarties forma ir numatyti didesni įsipareigojimai tiek iš paslaugų gavėjo, tiek iš paslaugų teikėjo pusės, nauja Atmintinė „Pagalbos į namus paslaugos“ paslaugų gavėjams, pakeistas mokėjimo už suteiktas paslaugas terminas (dabar mokestis bus mokamas už praėjusį mėnesį gautas paslaugas), nustatyti minimalūs reikalavimai paslaugų gavėjams  ir pan.  

Mokėjimo už Pagalbos į namus paslaugas tvarka nesikeičia: mokesčio dydis nustatytas teisės aktais, o valandinis šios paslaugos įkainis – savivaldybės tarybos sprendimu (nuo 2106-01-01 yra 3,0 Eur).

              Su Pagalbos į namus paslaugų teikimo organizavimo tobulinimo gairėmis 2016 m.  balandžio 6 d. seminare „Pagalbos į namus paslaugų veiksmingumo ir plėtojimo kryptys“ buvo supažindinti pagrindiniai šių paslaugų teikėjai – socialinio darbuotojo padėjėjai. Teorinėje dalyje jie             išklausė mūsų parengtus pranešimus, o praktinėje – pildė naujas dokumentų formas.

              Pagalbos į namus teikimas gali būti užtikrintas glaudžiai bendradarbiaujant su seniūnais. Tikimės seniūnų pagalbos, suteikiant galimybę seniūnijos patalpose susitikti su socialinio darbuotojo padėjėjais, tuo pačiu apsikeisti informacija apie gyventojų pagalbos poreikius ir padėti spręsti kylančias problemas.

                                                                  Parengė

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja

Regina Bologovienė

Nuotraukoje: Vyresnioji socialinė darbuotoja Regina Juzefovič (centre) aiškina socialinio darbuotojo padėjėjams apie naujos formos dokumentų pildymo pokyčius ir aspektus.

                                                                                                                                         TGSPC informacija

© 2019 tgspc.lt

 Birutės g. 7, 21106 Trakai.

Telefonai:  (8528) 55056, (8528) 51082 el. pašto adresas – soc.paslaugos@ trakai.lt