Techninės pagalbos priemonės

    Siekiant užtikrinti neįgaliųjų teises ir lygias galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas sėkmingesnei socialinei integracijai, Trakų rajono savivaldybės gyventojai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Techninės pagalbos priemonės  – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai. Laiku skirtos ir tinkamai pritaikytos techninės pagalbos priemonės sutrumpina gydymo laiką, pagreitina reabilitaciją bei integraciją į visuomenę, padidina asmens savarankiškumą ir palengvina socialinių paslaugų teikimą.

Techninės pagalbos priemonėms gauti reikalingi šie dokumentai:

  • Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A)
  • Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje);
  • Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Neįgaliojo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, jog asmeniui nustatyta visiška negalia;

TPP asmenys privalo atsiimti patys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam asmeniui. Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, aktyvaus tipo vežimėlį, skuterį, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę bei priemones, skirtas asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie SADM (Mindaugo g. 42A-1, Vilnius).Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Laiku negrąžinus TPP ar nepratęsus sutarties, Trakų globos ir socialinių paslaugų centras turi teisę kreiptis į teismą dėl TPP išieškojimo.