Projektinė veikla

INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE PLĖTRA

       Trakų globos ir socialinių paslaugų centras pradėjo įgyvendinti Projektą Nr.  08.4.1-ESFA-V-418-01-0002 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų plėtra Trakų rajono savivaldybėje“. Centras vienas pirmųjų 2016 m. gegužės 16 d. VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje pasirašė sutartį, tai pirmas žingsnis projekto įgyvendinimo link. Šis projektas yra tęstinis, jo vykdymo trukmė – 45 mėnesiai. Centras dalyvaudamas Integralios pagalbos namuose projekte ir įgijo patirties tiek organizuojant integralios pagalbos namuose paslaugų teikimą, tiek administruojant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą.

Projekto tikslas

          Demografinio senėjimo požymiai lemia sveikatos ir socialinių paslaugų poreikio didėjimą. Vis daugiau žmonių pasirenka senatvę savo namuose. Projekto tikslas - plėtoti socialinės globos ir slaugos namuose paslaugas, skirtas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms. Tokiu būdu, sunkiai sergantys asmenys galės gauti kompleksinę pagalbą savo namuose, taip išvengdami gydymo stacionare ar apgyvendinimo globos namuose. Šis projektas bus didelė pagalba ir artimiesiems – iki šiol daugeliui šeimos narių, kuriems tenka slaugyti neįgalųjį ar senyvo amžiaus žmogų, tenka atsisakyti darbo.

        Projekto įgyvendinimo metu suformuotas ir tobulinamas metais integralios pagalbos modelis, bendradarbiaujama su sveikatos priežiūros įstaigų specialistais.

Integralios pagalbos namuose gavėjai

             Projekto tikslinės grupės – neįgalūs asmenys (suaugusieji ir vaikai) ir senyvo amžiaus žmonės. Kasdien integralios pagalbos namuose paslaugas gauna virš 40 asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės pagalbos (priežiūros) poreikis ir didelių specialiųjų poreikių lygis.  Projekto vykdymo metu gavėjų skaičius nuolat didėja. Šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius,  slaugytoja teikia konsultacijas įvairiomis formomis (paslaugų teikimo metu, lankant klientus namuose, artimiesiems atėjus į centrą, telefonu ir el. paštu). Atsižvelgiant į darbo patirtį, konsultacijų efektyvumą ir operatyvumą, teikiamos individualios konsultacijos, kurių metu artimieji sužino, kaip tinkamai ir teisingai prižiūrėti sergančiuosius, slaugomus namuose.

Darbuotojų kompetencijų ugdymas

             Centre dirba kvalifikuoti socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai. Didžioji dalis buvo perkvalifikuota 2013 m. ir įgijo slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją. Siekiant, kad būtų teikiamos kokybiškos integralios pagalbos namuose paslaugos, mobilių komandų darbuotojai dalyvauja įvairiuose mokymuose. Slaugytojai gilina savo žinias pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, klausimais. Socialinio darbuotojo padėjėjai mokosi socialinio darbo pagrindų. Labiau patyrę  darbuotojai dalyvavo supervizijos mokymuose. Taip pat buvo organizuoti mokymai  savanoriams, kurie tobulino savo žinias bendradarbiavimo ir asmeninių galių stiprinimo srityje.

Optimizuojant integralią pagalbą, teritoriniu principu buvo sudarytos 3 mobilios komandos. Komandinis darbas sutelkia skirtingų sričių specialistus. Todėl mobiliose komandose dirbs slaugytojai ir jų padėjėjai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.

Projekto finansavimas

             Visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui slaugos namuose paslaugų finansavimui skirta 279.000,0 eurų iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų. Socialinės globa finansuojama iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.  Mokėjimas teisės aktais nustatyta tvarka reglamentuotas tik už suteiktas socialinės globos namuose paslaugas. Projekto vykdymo metu slaugos namuose paslaugos klientui teikiamos nemokamai.

Dalinimasis sukaupta patirtimi ir žiniomis

           Trakų globos ir socialinių paslaugų centro darbuotojai pasirengę dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis su kitais integralios pagalbos namuose teikėjais. Centre sukaupta daug integralios pagalbos namuose paslaugų teikimo organizavimą reglamentuojančios ir kitos informacinės medžiagos, dokumentų, iš kurių galima spręsti apie projekto veiklas, jų tęstinumą bei efektyvumą. Centre lankėsi Druskininkų miesto, Birštono miesto, Šalčininkų, Vilniaus, Prienų ir kitų rajonų savivaldybių Socialinės paramos skyrių ir socialinių paslaugų įstaigų atstovai, daug informacijos projekto veiklos klausimais teikiame telefonu ir atsakinėjame elektroniniu paštu.         

Pasidalinome abipuse socialinių paslaugų teikimo praktika, geraisiais pavyzdžiais, opiomis socialinėmis problemomis. Pasidžiaugėme tuo, kad abiejų savivaldybių socialinės veiklos specialistams svarbus vertybių puoselėjimas, abipusė pagarba, kliento supratimas, žinių pasidalinimas ir nuolatinis tobulėjimas. Tikime, kad mūsų bendradarbiavimas turės didelę  įtaką sėkmingam projekto vykdymui, bendrai įstaigų veiklai ir padės tapti patikimais partneriais socialinių paslaugų srityje, sugebančiais profesionaliai teikti paslaugas.

Nuotraukos iš Trakų globos ir socialinių paslaugų centro archyvo