Apie mus

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Istorija. Trakų globos ir socialinių paslaugų centro įkūrimo projektas buvo įgyvendintas Trakų rajono savivaldybės tarybos ir tuometinio Socialinės globos ir rūpybos skyriaus viršininkės R. Bologovienės, monsinjoro Vytauto Pranciškaus Rūko iniciatyva kartu su miestais partneriais Reine, Bernburgu iš Vokietijos ir Borne iš Nyderlandų. Trakų rajono savivaldybės taryba dar 1995 m. rugpjūčio 30 d. priėmė sprendimą Nr. 55 „Dėl Trakų globos ir socialinių paslaugų centro steigimo“, o 1995 m. rugsėjo 22 d. parapijos namuose pasirašyta Bendros veiklos ir finansavimo sutartis, atidengta simbolinė lenta. Partnerių pastangomis buvo rekonstruotas Trakų parapijos bažnyčiai nuosavybės teise priklausantis pastatas. Įvairių akcijų metu surinkta ir centro steigimui paaukota 750 tūkst. litų. Centro atidarymas įvyko 1997 m. spalio 19 d. Pirmąja įstaigos vadove tapo K. Survilienė. Tuo metu tai buvo pirmoji moderni tokio pobūdžio socialinių paslaugų įstaiga respublikoje. Tai buvo Trakų miesto pagyvenusių žmonių susibūrimo, užimtumo, bendradarbiavimo centras. 1998 m. birželio 17 d. patvirtinti Trakų globos ir socialinių paslaugų centro nuostatai ir Jungtinės veiklos sutartis tarp Trakų rajono savivaldybės ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčios. Jau daugiau nei 20 metų centrą globoja vienas iš steigimo iniciatorių monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, jo pasekėjai kunigas Valdas Girdžiušas ir kunigas Jonas Varaneckas. Centre tuo metu dirbo 5 socialiniai darbuotojai. Du iš jų,- Ana Liachovič ir Arvydas Zurlys ir dabar tebedirba įstaigoje.

Dabartis. Šiuo metu Trakų globos ir socialinių paslaugų centras - tai įstaiga, kuri organizuoja ne tik socialinių paslaugų teikimą Centro patalpose bei asmens namuose, bet ir kitokią paramą savivaldybės gyventojams, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir formuoja pozityvų visuomenės požiūrį į integralias socialines paslaugas ir centro veiklą. Trakų globos ir socialinių paslaugų centrui išduotas higienos pasas, sveikatos priežiūros licencija suteikianti teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti slaugos paslaugas, socialinių paslaugų licencija, suteikianti teisę teikti socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose paslaugas ir licencija suteikianti teisę teikti dienos socialinės globos institucijoje paslauga. Socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai,- Trakų rajono savivaldybės gyventojai (jų šeimos), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šiuo metu įstaiga nuolat teikia paslaugas 210 paslaugų gavėjų.

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo, skalbimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo ir kt.) teikiamos Trakų seniūnijos sunkiai materialiai gyvenantiems asmenims. -aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Trakų rajono savivaldybės gyventojai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Techninės pagalbos priemonė-tai įranga, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai. -transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius Trakų rajono savivaldybės gyventojams, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Specialiosios socialinės paslaugos: - socialinė priežiūra (pagalbą į namus) yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti, pagalba. Socialinė priežiūra teikiama asmens namuose. Paslaugų gavėjai - senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys); - socialinė globa ir integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos. Pagrindinė Trakų globos ir socialinių paslaugų centro veikla yra nukreipta Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų plėtra Trakų rajono savivaldybėje. Integrali pagalba – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma. Teikiant šias paslaugas asmeniui, tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Gaudamas integralią pagalbą namuose, žmogus gali ilgiau išvengti gydymo stacionarioje ligoninėje ar apgyvendinimo globos namuose. Artimiesiems nereikia atsisakyti darbo, kad galėtų prižiūrėti savo artimuosius.

Nuo įkūrimo dienos Centras teikė paslaugas tik Trakų seniūnijos vyresnio amžiaus asmenims. Nuo 2007 metų centras teikia pagalbos į namus paslaugas penkių iš aštuonių seniūnijų gyventojams, o šiuo metu integralios pagalbos paslaugos teikiamos viso rajono gyventojams, pagal nustatytą šių paslaugų poreikį.

Pastaraisiais metais Centras aktyviai prisideda prie gyventojų rėmimo kitomis socialinės paramos formomis. Centras dalina drabužius, avalynę, žaislus ir kitus būtiniausius reikmenis, ką perduoda rajono gyventojai, organizacijos arba gaunama VšĮ „Humana People to People Baltic“. Šia parama pasinaudoja Centro lankytojai ir Trakų savivaldybės gyventojai pagal poreikį Centro darbuotojai.

Trakų globos ir socialinių paslaugų centre dirba atsidavę ir nuoširdūs žmonės, skyrę Centrui nemažą savo gyvenimo dalį. Vidutinis darbuotojų darbo stažas įstaigoje siekia 15 m. 2019 metais centro veiklai organizuoti patvirtintos 68,7 pareigybės, dirba 74 darbuotojai. Visi socialiniai darbuotojai turi aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą. Visi socialinio darbuotojo padėjėjai ir slaugytojo padėjėjai – kvalifikuoti ir patyrę socialinių paslaugų teikėjai. Centro darbuotojai kasmet dalyvauja mokymuose, įgytos žinios taikomos praktikoje. Įstaigoje praktiką atlieka Lietuvos kolegijų ir universitetų studentai, studijuojantys socialinį darbą.

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro informacija Trakų globos ir socialinių paslaugų centras