į pradžią turinys susisiekite  
Projektinė veikla, renginiai » Straipsniai

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO IR SLAUGYTOJO BENDRADARBIAVIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. gegužės 16 d. įgyvendina tęstinį projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0002 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų plėtra Trakų rajono savivaldybėje“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis (apie šį projektą jau buvo rašyta „Trakų žemė“, 2016 Nr. 24 (918). Įgyvendinant projektą labai svarbus komandinis darbas, bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje, kuris grindžiamas specialistų gebėjimais spręsti jiems patikėtus uždavinius bei teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems asmenims. Nuo to priklauso komandos atlikto darbo ir, apskritai, projekto vykdymo rezultatai.

Įgyvendinant šį projektą, sudarytos 3 komandos, kurių darbą organizuoja ir tarpusavyje bendradarbiauja socialiniai darbuotojai ir slaugytojai, jie padeda vienas kitam kaip geriau realizuoti paslaugų gavėjų poreikius ir tuo pačiu patirti abipusę naudą.

           

Integrali pagalba

 

Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) – tai neatsiejama žmogaus dėl įvairių priežasčių tapusiu nesavarankišku ir negalinčiu savimi pasirūpinti gyvenimo dalimi, padedanti jam pagerinti, šiek tiek pakeisti kasdienį gyvenimą, patenkinti būtiniausius poreikius ir sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats to nepajėgia padaryti. Būtent mūsų įstaigos socialiniai darbuotojai ir slaugytojai – specialistai, kurie atsakingi už integralios pagalbos paslaugų teikimo koordinavimą Trakų rajone, už atsakomybės paskirstymą tarp socialinio darbuotojo padėjėjų ir slaugytojo padėjėjų, už paslaugų gavėjų (senyvo amžiaus žmonių ir neįgaliųjų) problemų sprendimą, už konsultacinės pagalbos teikimą šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius. Jų profesionalumas ir geranoriškumas, konsultacijos, bendradarbiavimas su kitais specialistais užtikrina, kad problemos, su kuriomis susiduria klientai, būtų laiku ir tinkamai išspręstos, kad būtų teikiamos kokybiškesnės paslaugos, kad kolektyve ir klientų šeimose vyrautų geras mikroklimatas, jauki ir saugi aplinka.

Integrali pagalba namuose – tai socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų visuma, kuri sujungta į vieningą paslaugų sistemą. Teikiant integralios pagalbos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, socialinio darbuotojo ir slaugytojo darbas yra labai susijęs. Šių specialistų bendradarbiavimui įtaką daro tiek jų profesijų ypatumai, tiek atliekamos funkcijos, tiek kliento problemos. Todėl visų pirma tikslinga priminti šių atskirų sričių specialistų funkcijas, veiklos aspektus ir veiklos sąsajas.

 

Socialinio darbuotojo veikla

 

Socialinis darbuotojas integralios pagalbos sistemoje:

- įvertina kliento socialinę situaciją (socialinius ryšius, esamas problemas, galimus sprendimo būdus). Jei žmogus turi problemų dėl sveikatos, visada svarbu užtikrinti būtiniausias paslaugas. Todėl socialinis darbuotojas bendradarbiauja su slaugytoju, kad šis specialistas suteiktų ar pavestų slaugytojo padėjėjui suteikti būtiniausias kasdieninės priežiūros paslaugas.

- teikia informaciją ir konsultuoja klientą bei jo šeimos narius. Jei yra dirbama su žmonėmis turinčiais sveikatos sutrikimų, tai socialinis darbuotojas bendradarbiauja su slaugytoju. Visi kartu parengia asmens individualų socialinės globos (globos ir slaugos) planą. Tik bendrai dirbdami jie užtikrina optimaliausias paslaugas klientui.

- padeda tvarkyti socialinės globos namuose gavimo ir kitus dokumentus. Socialinis darbuotojas didžiausią dėmesį skiria socialinių žmogaus teisių užtikrinimui. Siekiant sutvarkyti dokumentaciją, kartu būtina užtikrinti optimaliausią paslaugų kokybę, kad žmogui teikiamos paslaugos atitiktų jo poreikius. Todėl bendradarbiavimas su slaugytoju ir šiuo atveju neatsiejamas.

- koordinuoja socialinio darbuotojo padėjėjų veikla ir bendrauja ne tik su kitais įstaigos, bet ir kitų institucijų specialistais. Atsako už integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose teikimo organizavimo procesą projekto įgyvendinimo metu.

 

Slaugytojo funkcijos

 

Slaugytojas integralios pagalbos sistemoje:

- organizuoja ir įgyvendina slaugą bendradarbiaujant su socialiniu darbuotoju, kitų institucijų specialistais, klientu ir jo šeima, atsako už slaugos namuose paslaugų teikimo organizavimo procesą projekto vykdymo metu. Tik bendradarbiaudami tarpusavyje bei su klientu ir jo šeima, specialistai užtikrina ne tik savo teikiamų paslaugų efektyvumą, bet ir visapusišką pagalbą.

- stebi kliento sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, atkreipia dėmesį į nebūdingus požymius ir numato, kokius pokyčius gali reikšti šie simptomai, reakcija, skubiai informuoja apie tai šeimos gydytoją.

- laiku ir tinkamai atlieka paskirtas gydytojo procedūras, apie jas aiškina klientui, jo šeimai ir slaugytojo padėjėjui, stebi ar paveda slaugytojo padėjėjui stebėti kliento savijautą po procedūrų ar vaistų naudojimo.

- moko klientus saugoti ir prižiūrėti savo sveikatą, konsultuoja šeimos narius įvairiais slaugos klausimais.

Dirbant integralios pagalbos namuose projekte, tiek socialiniai darbuotojai, tiek slaugytojai atlieka įvairias funkcijas ir kiek kitaip formuoja savo bendradarbiavimą. Jei tokia kryptimi bus vystomas socialinių darbuotojų ir slaugytojų bendradarbiavimas, jų veikla bus daug efektyvesnė, pajėgesnė prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir pati keistis, jei to reikia aukštesnei paslaugų kokybei pasiekti.

 

Bendradarbiavimo aspektai ir nauda

 

Įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose, pareiginiuose nuostatuose yra nustatytos konkrečios socialinio darbuotojo ir slaugytojo pareigos, kurios parodo abiejų profesijų darbuotojų bendradarbiavimo aspektus. Šiame straipsnyje nurodyti tik keli aspektai, kurie rodo kuriose srityse bendradarbiauja socialinis darbuotojas ir slaugytojas koordinuodami integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimą projekto įgyvendinimo metu.

Mūsų įstaiga integralios pagalbos namuose paslaugas teikia jau trejus metus ir įgyta patirtis rodo, kaip abiejų sričių specialistai siekia sukurti kuo palankesnes žmogaus gyvenimo sąlygas jo namuose, atstatyti išnykusias funkcijas ir kaip jų abiejų veikla persipina siekiant suteikti gerą paslaugų kokybę. Socialinis darbuotojas siekia įgalinti žmogų, atstatyti jo pažeistų poreikių įgyvendinimą, o slaugytojas savo tiesioginiu darbu patenkina kliento būtiniausius poreikius. Teikiant integralios pagalbos namuose paslaugas ypač svarbu, visų pirma patenkinti asmens paprasčiausius poreikius (maisto, asmens higienos, būsto tvarkymo ir pan.). Tik esant bent jau minimaliam ir žmogaus orumą nežeminančiam šių poreikių patenkinimui, galima tenkinti aukštesnius poreikius. Būtent slaugytojas padeda žmogui užsitikrinti pagrindą, leidžiantį funkcionuoti fiziškai, o tik tada socialinis darbuotojas gali ieškoti įgalinimo tenkinti kitus poreikius.

Mūsų įstaigoje ir dabar projekte dirbantys tiek socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, tiek slaugytojai ir jų padėjėjai turi didelės ir įvairiapusės darbo patirties, stiprūs savo srities profesionalai. Dirbant su senyvo amžiaus žmonėmis ir neįgaliaisiais, reikalinga įvairiapusė atskirų sričių specialistų pagalba. Todėl mūsų socialiniai darbuotojai ir slaugytojai, siekdami klientui suteikti kuo geresnes paslaugas, dirba kaip komanda, įtraukdami į ją ir padėjėjus, klientą ir jo šeimą. Kadangi integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose yra labai specifinė, pritaikyta spręsti konkretaus asmens problemas, tai mūsų įstaigos praktikoje vienas iš geriausių pavyzdžių yra socialinių darbuotojų ir slaugytojų grupinis darbas koordinuojant socialinių ir slaugos paslaugų teikimą asmens namuose. Jų veikla buvo atskleista leidinyje „Integruotų socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų modelis Trakų rajono savivaldybėje 2013-2015 metais“.

Mus džiugina tai, kad esame įdomūs kitų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų specialistams, taip pat tiems, kurie tik dabar įsilieja į integralios pagalbos paslaugų teikimą, įgyvendinant integralios pagalbos projektus. 2016 m. rugpjūčio 9 d. pas mus lankėsi Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai ir slaugytoja. Jiems šis projektas yra naujas iššūkis tiek centro, tiek jų pačių profesinėje veikloje ir didžiulė atsakomybė prieš didelio, aplink Vilnių išsidėsčiusio rajono senyvo amžiaus ir sunkią negalią turinčius gyventojus. Džiaugiamės bendravimu su kolegomis ir labai nuoširdžiai stengėmės perduoti visas žinias ir patirtį, kurios galėtų praversti įgyvendinant projektą, organizuojant sudėtingas integralios pagalbos namuose paslaugas bei užtikrinant sklandų paslaugų teikimo organizavimo procesą.

(Nuotraukos iš centro archyvo)

 

                                                                                                                      Parengė

                                                                                                                      Regina Bologovienė

                                                                                                                      Projekto vadovė